ico5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ico7 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ico9 ร่างเอกสารประกวดราคา e-Bindding และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1.เรื่องธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรดี? กับกฎหมาย PDPA 

2.เรื่องแนะหลัแก้เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน...ลดความเสี่ยงอันตราย 

3.เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB Connect plus)

และ 4.เรื่องใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัย ประหยัดน้ำมัน

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕"
ในปีนี้ตรงวันเขาพรรษาตรงกับวันที่ ๑๔ กรฏาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบลงนามออนไลน์ ๓ ช่องทาง ได้แก่
(๑) Application Smart อสม.
ลิงค์ https://smart-osm.com/
(๒) เว็บไซต์ อสม .com
ลิงค์ http://xn--y3cri.com/
(๓) เว็บไซต์ Stopdrink.com
ลิงค์ http://stopdrink.com/