โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

 

     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์

นายสมัย  ไหลครบุรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบหนองบัว  ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน  และปราบปรามการทุจริต  ประจำปี พ.ศ. 2565 

     วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  มีทัศนคติ  ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน