ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารตามคู่มือสำหรับประชาชน 👉👉 https://opdc.csn.cx/ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริหารประชาชนของภาครัฐ