ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัว

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผ่านช่องทาง QR Code นี้ 👇