ดัชนีข้อมูลข่าวสารประจำแฟ้ม

มาตรา 7

โครงสร้างองค์กร มาตรา 7 (1)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน  1  

 

อำนาจหน้าที่ มาตรา 7 (2)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  1  

 

สถานที่ติดต่อ มาตรา 7 (3)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ  1  

 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7 (4)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  1  

 

มาตรา 9

ผลการพิจารณา มาตรา 9 (1)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  1  

 

นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)  1  

 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  1  

 

คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  1  

 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง  มาตรา 9 (5)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  1  

 

สัญญาสัมปทาน  มาตรา 9 (6)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ  1  

 

มติคณะรัฐมนตรี  มาตรา 9 (7)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ  1  

 

ข่าวสารอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด  มาตรา 9 (8)
 ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร ชั้นวาง แฟ้มที่
 1 ข้อมูลข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา 9 (8)  1  
 2 ประกาศประกวดราคา และราคากลาง  1  
 3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน  1  
 4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1  1  
 5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  1  
 6 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชีวัดความโปร่งใส  1  
 
 1. การจัดหาพัสดุ
 2. การให้บริการประชาชน
 3. การบริหารงานของหน่วยงาน
  • โครงสร้าง | อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
  • ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
  • คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)
 4. การบริหารงบประมาณ
 5. การบริหารงานบุคคล
 6. การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 1

 

 

1

 

 

 

 

 1

 

 1

 

 1

 1

 

 1

 1 

 

 

 

 

 1

 1

 

 1

 

 

 

 1

 

 
 7 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  -  ไม่มีข้อมูล
 8 ที่สาธารณะประโยชน์  -  ไม่มีข้อมูล
 9 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  -  ไม่มีข้อมูล

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรับรองสิทธิสาธารณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นกฎหมายรองรับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของเองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ไว้ 7 ช่องทาง ดังนี้
1. ติดต่อด้วยตนเอง 
2. ทางจดหมาย ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220
3. ทางอินเตอร์เน็ต - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว www.nongbuabrm.go.th - เมนู > ร้องเรียนร้องทุกข์ > ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
4. ทางอีเมล์อิเล็กทรอนิกส์ - Email Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น
6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
7. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว"
8. อื่นๆ