ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ การขอรับบริการสามารถเดินทางหรือสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

หมายเลขโทร

0 4460 5957

หมายเลขโทรสาร

0 4460 5957

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์

http://www.nongbuabrm.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำบัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็นสถานที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เองตามกำลังจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน มีการกำหนดข้อมูลข่าวสารที่จะต้องทำการเผยแพร่และเปิดเผย อาจใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารช่วยให้การติดต่อเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์จากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร 

เอกสารเพื่อศึกษาทำความรู้จักกับบทบาทหน้าที่และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย