องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ อสม. และประชาชน

ในการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบรายงานการเงิน ไตรมาศที่ 4 /สรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 /พิจารณาอนุมัติแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   เพื่อดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานของ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองบัว

วันที่ 22 ธันวาคม  2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว