องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 

ได้ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะคำ จะดำเนินการ  

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่ฟรี

ไม่คิดมูลค่าโดยจะดำเนินโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2566

 

โดยให้นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามวัน เวลา

และสถานที่ที่กำหนด และขอความอนุเคราะห์สถานที่  โต๊ะเก้าอี้ในการปฏิบัติงาน 

สำหรับผู้ที่ต้องการนำวัคซีนไปฉีดด้วยตนเองให้นำกระติกที่บรรจุน้ำแข็งมาเพื่อเก็บวัคซีน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้