การวางแผนกำลังคน

การสรรหาคนดีคนเก่ง

การบรรจุแต่งตั้ง

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต