บริการ e-service
ยื่นคำร้องผ่าน Google form
คิวอาร์โค้ด
คำร้องทั่วไป ยื่นคำร้องออนไลน์ (คลิ๊ก)

 

คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค   ยื่นคำร้องขอสนับสนุนน้ำฯออดนไลน์(คลิ๊ก)

 

คำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ ยื่นคำร้องซ่อมไฟสาธารณะ (คลิ๊ก)

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์(คลิ๊ก)