ประวัติ อบต.หนองบัว

ตำบลหนองบัวเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแต่เดิมตำบลหนองบัว ขึ้นกับตำบลไทยเจริญ มีอาณาเขตกว้างขวางมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีต้นไม้ใหญ่หลายพันธุ์ในเขตป่าอนุรักษ์ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา

ต่อมาตำบลปะคำ ได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยแยกจากอำเภอละหายทราย บ้านหนองบัวจึงได้แยกตำบลออกจากตำบลไทยเจริญและได้รับการแต่งตั้งเป็นตำบลและพื้นที่ก็ได้มีการจัดสรรอาณาเขตความรับผิดชอบไปบางส่วน ปัจจุบันตำบลหนองบัวประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 โซน

  • โซนทิศตะวันออกมี 6 หมู่บ้านคือ บ้านหนองน้ำขุ่นหมู่ที่ 1,บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 2, บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3, บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 4, บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 8, และบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 10
  • โซนทิศตะวันตก มี 6 หมู่บ้าน คือบ้านดอนนางงาม หมู่ที่ 5,บ้านตลาดแย้ หมูที่ 6,บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 7,บ้านดอนใต้พัฒนา หมู่ที่ 9,บ้านดอนเจริญสุข หมู่ที่ 11,และบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 12

ตำบลหนองบัวได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองบัวเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่ตำบลในท้องที่ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457

 

ตราสัญลักษณ์