นายสมัย  ไหลครบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ร่วมรณรงค์กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566